Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Verantwoordelijke partij:

DIAMOND COLOR 

Beugenseweg 43

5831 LR

Nederland

Tel: 085-8769941

Email: info@diamondcolor.nl

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen, onder vermelding van KVK nr. 81272812
 

Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van DIAMOND COLOR. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht indien en voor zover zij door DIAMOND COLOR schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 2 Offertes Alle offertes van DIAMOND COLOR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. In het laatste geval blijven de offertes van DIAMOND COLOR gedurende 14 dagen van kracht.
 

Artikel 3 Orderbevestiging De wederpartij is aan een schriftelijke orderbevestiging van DIAMOND COLOR gebonden, indien door haar niet binnen drie werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud daarvan schriftelijk is ontkend.
 

Artikel 4 Levertijd Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DIAMOND COLOR.
 

Artikel 5 Prijzen Art.5.1 Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief BTW, vracht, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. Art.5.2 Bij een transactie ter waarde van €125 of hoger worden aan de wederpartij geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij een transactie van lagere waarde is de wederpartij een toeslag van €7,50 verschuldigd.
 

Artikel 6 Levering Art.6.1 Levering geschiedt eveneens af magazijn, tenzij anders overeengekomen. Art.6.2 Geschiedt levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door DIAMOND COLOR afzonderlijk worden gefactureerd. Art.6.3 Verzendingen worden alleen ten verzoeke en voor rekening van de wederpartij verzekerd. Art.6.4 DIAMOND COLOR mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan DIAMOND COLOR schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die uit een te laat en/of onjuist doorgegeven adreswijziging voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij. Art. 6.5 Geleverde en geaccepteerde zaken behoeven door DIAMOND COLOR niet te worden teruggenomen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 7 Reclame Art.7.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Is door de wederpartij niet getekend voor ontvangst en niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de afgeleverde hoeveelheden schriftelijk gereclameerd, bijvoorbeeld per email, dan zijn de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist erkend. Art.7.2 Andere reclames dienen per aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na ontvangst der zaken door de wederpartij bij DIAMOND COLOR te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Art.7.3 Zijn de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, of gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd. Art.7.4 Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering van DIAMOND COLOR op te schorten. Art.7.5 Ieder beroep op verrekening door de wederpartij wordt uitgesloten. Art.7.6 Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten. Art.7.7 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking en kwaliteit kunnen nimmer een grond voor een reclame opleveren. Art.7.8 Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat DIAMOND COLOR de reclame als tijdig en/of terecht beschouwt.

Artikel 8 Schadevergoeding Art.8.1 DIAMOND COLOR aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of ondeugdelijke levering onverminderd het recht van DIAMOND COLOR alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DIAMOND COLOR. Art.8.2 Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DIAMOND COLOR. Art. 8.3 Schade ontstaan aan of ten gevolge van zaken, die door DIAMOND COLOR van een leverancier zijn betrokken of bijkomende diensten, die door DIAMOND COLOR zijn uitbesteed, wordt uitsluitend vergoed indien en voor zover DIAMOND COLOR van de leverancier ter zake eveneens een vergoeding heeft ontvangen, onder aftrek van de daarbij door DIAMOND COLOR gemaakte kosten. Art. 8.4 In alle gevallen waarin DIAMOND COLOR tot schadevergoeding aan de wederpartij verplicht moet worden geacht, beloopt deze schadevergoeding onder alle omstandigheden niet meer dan het maximum van de verzekerde som krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van DIAMOND COLOR. Art. 8.5 DIAMOND COLOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van adviezen, instructies, berekeningen, opgave van resultaten of gebruiksaanwijzingen, afkomstig van de fabrikant, in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging en dergelijke met betrekking tot door DIAMOND COLOR geleverde zaken.

Artikel 9 Overmacht In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, is DIAMOND COLOR gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring met die inhoud. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, niet-levering van de leverancier van DIAMOND COLOR althans niet-levering onder de door DIAMOND COLOR afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring, zowel de onderneming van DIAMOND COLOR als in ondernemingen waarvanDIAMOND COLOR materiaal betrekt of waar DIAMOND COLOR materiaal laat bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening belemmeren, zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of het land van doorvoer van de grondstoffen of materialen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud Art.10.1 Alle door DIAMOND COLOR geleverde zaken en materialen blijven eigendom van DIAMOND COLOR, totdat de wederpartij volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, voortvloeiend uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken verplicht of uit andere overeenkomsten die met de wederpartij zijn gesloten met betrekking tot de levering van zaken en het in samenhang met die levering verrichten van werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de wederpartij tekort schieten in de nakoming van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Vanaf het moment van totstandkoming van vorenbedoelde overeenkomsten aanvaardt de wederpartij de verplichting om zaken en materialen, als in dit artikel bedoeld, voor zover deze bij wederpartij worden opgeslagen, voor DIAMOND COLOR te gaan houden. De wederpartij is nimmer bevoegd over bedoelde zaken en materialen op welke wijze dan ook te beschikken. De wederpartij is gehouden om op het eerste verzoek van DIAMOND COLOR deze zaken en materialen aan DIAMOND COLOR af te geven. Kosten, voortvloeiend uit de verwijdering van de in dit artikel bedoelde zaken en materialen, kunnen door DIAMOND COLOR onverkort aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Al het vorenstaande geldt ook, wanneer de zaken of materialen door de wederpartij worden verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere zaken opgenomen. Art.10.2 Tot de volledige betaling aan DIAMOND COLOR heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de geleverde zaken of materialen tegen brandgevaar en andere gangbare risico’s te verzekeren. Art.10.3 De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde zaken op eerste aanmaning aan DIAMOND COLOR ter beschikking te stellen.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven (intellectueel, industrieel en goederenrechtelijk) eigendom van DIAMOND COLOR, respectievelijk van de rechtmatige eigenaar die DIAMOND COLOR vertegenwoordigt, en uitsluitend ter beschikking van DIAMOND COLOR. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie of (overige) rechten. Namaak, verveelvoudiging of reproductie in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 12 Betaling Art.12.1 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, vervalt een factuur steeds 14 dagen na factuurdatum. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de andere schriftelijk overeengekomen termijn onmiddellijk, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Art.12.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de wederpartij €25 administratiekosten verschuldigd. Art.12.3 Indien de wederpartij niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, heeft DIAMOND COLOR het recht vanaf de vervaldag een contractuele rente in rekening te brengen van 1,5% per maand over de waarde van de transactie. Art.12.4 Iedere betaling waartoe de wederpartij jegens DIAMOND COLOR verplicht is, is terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, de wederpartij tot een schuldsaneringstraject wordt toegelaten c.q. haar toevlucht neemt, haar onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te haren laste beslag wordt gelegd.

Artikel 13 Afname De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een order geen afnametermijn is overeengekomen, binnen een schriftelijk nader overeen te komen termijn het gekochte alsnog moeten afnemen. Indien ook dan nog niet door wederpartij wordt afgenomen, zal de wederpartij onmiddellijk van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim zijn. DIAMOND COLOR heeft dan het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst geheel of gedeeltelijke als ontbonden te beschouwen door het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, onverminderd het recht van DIAMOND COLOR op schadevergoeding jegens de wederpartij.

Artikel 14 Zekerheid en ontbinding DIAMOND COLOR is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of wanneer DIAMOND COLOR uit een mededeling van de wederpartij moet afleiden, dat zij in nakoming van haar verplichtingen zou tekort schieten, de nog niet uitgevoerde leveringen of bijkomende diensten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de zaken, materialen of bijkomende diensten. Indien de wederpartij met een contractuele verplichting, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en is DIAMOND COLOR gerechtigd voor verdere leveringen of bijkomende diensten deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 15 Incassokosten Indien DIAMOND COLOR haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de wederpartij in elk geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd ter grootte van 15% van het netto factuurbedrag, met een minimum van €100.

Artikel 16 Kettingbeding Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van haar onderneming, waarbij door DIAMOND COLOR geleverde zaken, materialen of bijkomende diensten betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan haar opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan zij aansprakelijk blijft tegenover DIAMOND COLOR voor hun verzuimen.

Artikel 17 Meerdere partijen Indien een transactie wordt gesloten tussen DIAMOND COLOR enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst inclusief het in deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 18 Wederverkoop Art.18.1 Producten die uitsluitend voor professioneel gebruik in de kapsalons dienen, mogen door de wederpartij onder geen enkele voorwaarde aan het publiek worden doorverkocht. Producten die naast het gebruik in de salon tevens geschikt zijn voor de verkoop aan consumenten, mogen door de wederpartij onder geen enkele voorwaarde aan het publiek online worden doorverkocht. De producten aanbieden via webshops of andere online tools is dan ook niet toegestaan. Art.18.2 De wederpartij zal de producten van DIAMOND COLOR in originele en ongeschonden toestand in voorraad houden c.q. aanbieden. Voorts zal de van DIAMOND COLOR afkomstige en van enig merk voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van enig product voor eigen handelsdoeleinden of die van derden mogen worden aangewend. Art.18.3 In geval van wederverkoop blijven deze voorwaarden van toepassing, voor zover zij niet in strijd zijn met dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen ter bescherming van de consument.

Artikel 19 Voorwaarden leveranciers Voor zover deze algemene voorwaarden niet toereikend zijn, gelden de algemene voorwaarden van de leveranciers van DIAMOND COLOR. Artikel 20 Rechtskracht De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Artikel 21 Bevoegde rechter Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij de Nederlandse wet dwingend anders voorschrijft.

Disclaimer:

Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. DIAMOND COLOR heeft geen enkele invloed op het ontwerp of de inhoud daarvan en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden. Meer in het bijzonder kan DIAMOND COLOR niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke inhoud dan ook, of deze nu illegaal, contra bonos mores of zelfs alleen maar leeftijdsgeschikt is.

Betrouwbaarheid (Bescherming van data -> bekijk ‘Privacy Policy’):

DIAMOND COLOR neemt alle redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie te verzekeren. Het bevestigt echter op geen enkele manier de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepresenteerd. DIAMOND COLOR behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen op deze website aan te brengen.

Copyright:

© 2022 DIAMOND COLOR – All rights reserved.

De exploitant van de websites neemt alle nodige maatregelen om rekening te houden met de auteursrechten van anderen en om uitsluitend door hem ontwikkelde werken of werken zonder copyright te gebruiken. De inhoud en werken die door de exploitant op deze websites zijn ontwikkeld, vallen onder de Nederlandse auteursrechtwetgeving. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Het kopiëren, bewerken, verspreiden of verwijderen van deze werken op een andere manier buiten de grenzen van de auteursrechtwetgeving is onderworpen aan het verkrijgen van een schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of ontwikkelaar.Diamond Color Benelux by All2gather BV

Beugenseweg 43, 5831 LR, BOXMEER
KVK: 81272812. BTW: NL862034012B01
Tel: 085-8770449

- Powered by CCV Shop software webshop